Adekvatno reagovati na vršnjačko nasilje

Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno reagovali na rizike vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja osnovni je cilj projekta koji će se tokom školske 2015-2016. godine implementirati u Županiji Posavskoj.
Projekat pod nazivom „Prevencija vršnjačkog nasilja i rodno zasnovanog nasilja u osnovnim školama“ relizuje NVO Genesis Project pod pokroviteljstvom IN Fondacije u osnovnim školama u Orašju, Donjoj Mahali, Vidovicama, Boku, Domaljevcu, Tolisi i Odžaku.

Na osnovu istraživanja koje će se sprovesti u osnovnim školama utvrdiće se koji je to nivo vršnjačkkog nasilja prisutan u školama, a potom će se uspostaviti Koordinacioni odbor za prevenciju istog.

Istraživanje će doprinijeti i uspostavljanju kvalitetne baze podataka koja će služiti i kao osnova planiranja budućih školskih akcija.

Nastavnici u školama obuhvaćenim projektom proći će obuku o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju, a djeca će se edukovati o vještinama vršnjačke podrške putem radionica. Planirane su i posebne radionice za roditelje.

Projekat će trajati do kraja juna 2016. godine i njegov krajnji rezultat biće povećan kapacitet osnovne škole u odgovoru na nasilje putem definisanja uloga i odgovornosti svih ključnih aktera na nivou škole.

Realizaciju projekta odoborilo je i podržalo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta.