Naziv projekta: „Prevencija vršnjačkog nasilja i rodno zasnovanog nasilja u osnovnim školama“
Donator: In Fondacija BiH
Vrijeme trajanja projekta: 25.08.2016. - 30.06.2017.
Cilj projekta: Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali u uspostavi adekvatnih odgovora na rizike koje predstavljaju vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje.
Zadaci projekta su:
• prikupljanje osnovnih informacija vezanih za stavove, percepciju i znanje o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju u obuhvaćenim osnovnim školama sa ciljem osmišljavanja planova akcije na nivou škole i zajednice;
• jačanje kapaciteta škole da reaguje na nasilje kroz definisanje uloga i odgovornosti na nivou škole, definisanje saradnje sa zajednicom, povećanje tehničkih znanja i vještina školskog osoblja, roditelja i djece;
• uspostavljanje mehanizma za praćenje nasilja na nivou škole.

Planirane projektne aktivnosti:
1. Aktivnost 1. Provođenje istraživanja u školama: Utvrđivanje prisutnog nivoa vršnjačkog nasilja i identifikacija najčešćih oblika vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi.
2. Aktivnost 2. Radionice sa roditeljima.
3. Aktivnost 3. Uspostavljanje školske sigurnosne mreže.
4. Aktivnost 4. Osnovna obuka za nastavnike o ranoj intervenciji u slučajevima vršnjačkog nasilja.
5. Aktivnost 5. Radionice za edukaciju djece o vještinama vršnjačke podrške i socijalne interakcije.
6. Aktivnost 6. Obuka za pedagoge iz škola u organizaciji IN Fondacije.
7. Aktivnost 7. Mapiranje organizacije iz zajednice kao referencijalni okvir za podršku djeci

Doprinos projekta poboljšanju uslova i metoda izvođenja nastave:
• Uspostavljanje kvalitetne baze podataka o nivou i najčešćim oblicima vršnjačkog nasilja koja će služiti kao osnova planiranja budućih školskih akcija usmjerenih na prevenciju vršnjačkog nasilja.
• Povećan nivo znanja i vještina o prevenciji nasilja kod školskog osoblja i učenika.
• Povećan kapacitet osnovne škole u odgovoru na nasilje putem definisanja uloga i odgovornosti svih ključnih aktera na nivou škole.
• Uspostavljena saradnja osnovnih škola sa organizacijama iz lokalne zajednice.