Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF Bosne i Hercegovine, Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju
TRAJANjE: 1.7. 2013. – 30.6.2014.
MJESTO REALIZACIJE:
1. Republika Srpska:

a. Kotor Varoš: 2 osnovne škole
b. Laktaši: 2 osnovne škole
c. Derventa: 2 osnovne škole
2. Federacija BiH:
a. Sanski Most: 4 osnovne škole, Unsko-sanski kanton

b. Velika Kladuša: 4 osnovne škole, Unsko-sanski kanton
c. Novi Travnik: 2 osnovne škole, Srednjebosanski kanton

Cilj projekta:
Opšti cilj projekta „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja“ je jačanje učešća djece u prevenciji nasilja, smanjenje rizika od oružja, te osnaživanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje i praćenje programa prevencija nasilja i smanjenja rizika od oružja.

Zadaci projekta su:
• Povećati ljudske i institucionalne kapacitete u okviru odabranih lokalnih zajednica usmjerene ka stvaranju, razvijanju i implementiranju programa i aktivnosti fokusiranih na prevenciju nasilja nad i među djecom i smanjenje rizika od oružja.
• Povećati kapacitet škole da odgovori na nasilje nad i među djecom kroz definisanje uloga i odgovorenosti na nivou škole, definisanje saradnje sa lokalnom zajednicom, te povećanje tehničkog znanja i vještina školskog osoblja i djece.
• Razviti održiv mehanizam za upravljanje i praćenje prevencije nasilja nad i među djecom na nivou škole („Školska sigurnosna mreža“).
• Povećati kapacitet nadležnog Ministarstva u planiranju, upravljanju i implementiranju programa i aktivnosti fokusiranih na prevenciju nasilja nad i među djecom i programa smanjenja rizika od oružja, u sklopu nastavnih planova i programa.


Planirane projektne aktivnosti:
A. Aktivnosti na nivou opština 

Participativno akciono istraživanje (PAR) o prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja u :
A1. Pripremni sastaci sa predstavnicima opštinskih vlasti  i ostalim opštinskim kapacitetima sposobnim da se bave pitanjima vezanim za prevenciju nasilja i smanjenje rizika od oružja.
A2. Logistički i organizacioni sastanci sa predstavnicima opštinskih vlasti i ostalim opštinskim kapacitetima sposobnim da se bave pitanjima vezanim za prevenciju nasilja i smanjenje rizika od oružja.
A3. Mobilizacija adolescenta (15 do 19 godina) da učestvuju u participativnom akcionom istraživanju o prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja. A4. Kreiranje osnovnih informacija neophodnih za razvoj akcionih planova.
A5. Istraživanje o specifičnim opštinskim pitanjima koja se tiču prevencije nasilja i smanjenja rizika od oružja i analiza dobijenih rezultata.
A6. Određivanje prioriteta identifikovanih ishoda.
A7. Izrada akcionih planova sa ciljem podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja.
A8. Članovi PAR grupa će učestovati na petodnevnom treningu o tome kako da pripreme, snime i monitiraju jednominutne dokumentarne filmove mladih. Kroz upotrebu video-medijskih resursa, članovi PAR grupa će podržati prevenciju nasilja i smanjenje rizika od oružja.
A9. Komunikacija sa i mobilizacija već postojećih kapaciteta u okviru lokalne zajednice sposobnih da se bave pitanjima vezanim za prevenciju nasilja i smanjenje rizika od oružja.
A10. Prezentacija PAR akcionih planova i snimljenih Jednominutnih filmova mladih predstavnicima lokalnih zajednica (članovima PAR Grupa podrške).
A11. Implementacija akcionih planova sa ciljem podrške prevenciji nasilja i smanjenja rizika od oružja, uz podršku postojećih opštinskih kapaciteta sposobnih da se nose sa rizicima vezanim za nasilje, hladno i vatreno oružje.
a. U svakoj obuhvaćenoj opštini, Genesis Project će formirati jednu grupu adolescenata koji će učestvovati u participativnom akcionom istraživanju o prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja. b. Svaka formirana PAR grupa će se sastojati od 15 adolescenata starosti od 15 do 19 godina.
c. Predviđena su sredstva od 3000,00 KM po obuhvaćenoj opštini kojima će biti podržana realizacija akcionih planova. Od obuhvaćenih opština će se očekivati da učestvuju u sufinasiranju predloženih projekata.

Važna napomena: Ove aktivnosti neće biti realizovane na nivou škola, već na nivou opština i opštinskih omladinskih centara.

B. Aktivnosti na nivou obuhvaćenih osnovnih škola:

Stvaranje i održavanje Školske sigurnosne mreže:
B1. Inicijalni / uvodni sastanci sa predstavnicima osnovnih škola.
B2. Sastanci pripreme i planiranja aktivnosti na nivou osnovnih škola.
B3. Istraživanje na nivou škola sa ciljem utvrđivanja nivoa nasilja i rizika od oružja:
– razvijanje i formiranje instrumenata za istraživanje
– identifikacija najčešćih oblikla nasilja,
– identifikacija nivoa senzibilnosti učenika, nastavnog osoblja, uprave škole i roditelja u odnosu na problem nasilja i rizika od oružja,
– analiza i sinteza rezultata istraživanja,
– objavljivanje izvještaja sa rezultatima istraživanja,
– rezultati istraživanja poslužiće kao osnova za osmišljavanje školskih pravila i vrijednosti, uloga i odgovornosti svih aktera na nivou škole, te odgovora cijele škole na pojavu nasilja i smanjenja rizika od oružja.
B4. Formiranje i održavanje Školskih koordinacionih odbora za prevenciju nasilja i smanjenje rizika od oružja.
B5. Organizovanje i održavanje osnovnog treninga za edukaciju nastavnika i roditelja o temi „Prevencija nasilja i smanjenje rizika od oružja“.
B6. Organizovanje i održavanje pilot treninga vršnjačke medijacije u jednoj osnovnoj školi.
B7. Organizovanje i održavanje treninga za nastavnike mentore o temi „Prevencija nasilja i smanjenje rizika od oružja“.
B8. Organizovanje i održavanje radionica vršnjačke podrške.
B9. Definisanje uloga i odgovornosti svih aktera na nivou škole u procesu podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja.
B10. Uspostavljanje sistema ,,Kutije povjerenja“ (putem kojeg se, u povjerenju, mogu prijaviti slučajevi nasilja, te primiti adekvatni odgovori).
B11. Uspostavljanje i održavanje školske baze podataka o slučajevima nasilja među djecom i odgovorima na njih.

C. Aktivnosti na nivou nadležnog Ministarstva:

Koordinacija i saradnja sa predstavnicima nadležnih Ministarstva:
C1. Uvodni sastanci sa potencijalnim članovima Stručne grupe na nivou nadležnih Ministarstava.
C2. Sastanci pripremne faze sa predstavnicima nadležnih Ministarstava i drugim raspoloživim kapacitetima sposobnim da analiziraju, reaguju i rješavaju pitanje nasilja među djecom i zloupotrebe oružja.
C3. Uspostavljanje Stručne grupe na nivou nadležnih Ministarstava.
C4. Analiza trenutne situacije u školama i definisanje nedostataka u upravljanju i praćenju postojećih programa prevencije nasilja u školama.
C5. Razvoj održivog kapaciteta i mehanizama upravljanja i praćenja koji bi omogućili efikasnije programe prevencije nasilja u sklopu nastavnih planova i programa,
C6. Koordinacija i saradnja između Genesis Projecta i nadležnih Ministarstava sa ciljem povećanja vlasništva Ministarstva nad elementima koji čine Školsku sigurnosnu mrežu,
C7. Koordinacija i saradnja između Genesis Projecta i nadležnih Ministarstava sa ciljem osmišljavanja mehanizama institucionalizacije razvijenih kapaciteta u sklopu obuhvaćenih škola,
C8. Analiza ostvarenih rezultata i preporuke za buduću praksu.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.

Sandra Josović rođena je 1977. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u Banjaluci. Zvanje diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikacije stekla je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Kao novinar radila je u više beogradskih medija još u vrijeme studija, a nakon povratka u Banjaluku, osam godina je provela u Nezavisnim novinama, godinu dana kao novinar, a potom i kao urednik nekoliko rubrika i nedjeljnog izdanja. Novinarsku karijeru nastavlja na portalu za zdravlje kao glavni urednik gdje je provela dvije godine. Od 2012. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Međunarodnog filmskog festivala Kratkofil Plus.
Timu Genesis Projecta pridružuje se povremeno kao saradnik, a potom i kao novi član u septembru 2013. godine. Uz asistenciju u realizaciji projekata, zadužena je za osmišljavanje sadržaja portala, kao i za komunikaciju sa medijima.