Nizom aktivnosti do boljeg školstva

Prezentacijom jednominutnih filmova u Grahovu i Drvaru i treningom za nastavnike i roditelje u Grahovu završena je aktivnost “Promocija interkulturalne saradnje, mirovnog i inkluzivnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom u Kantonu 10” u Hercegobosanskoj županiji.
Kroz ovu aktivnost, čija je realizacija počela u decembru prošle godine, održane su 72 radionice o komunikaciji i prevenciji nasilja sa stotinu djece u svih devet škola Hercegbosanske županije, a 77 djece učestvovalo je u snimanju ukupno 53 jednominutna filma u svim opštinama. U Kulturnom centru Livno izvedena je edukativna i interkativna predstava za djecu “Suđenje čudno”, a kroz 18 izvođenja pogledalo ju je 1650 djece iz cijele županije.

Cilj ove aktivnosti je smanjivanje pojave nasilja i diskriminacije među djecom, povećanje tolerancije, komunikacijskih vještina i razumijevanja razlika među djecom; povećana znanja djece i odraslih o opasnosti od mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i malog i lakog naoružanja, i na kraju povećan kapacitet nadležnog ministarstva za planiranje, upravljanje i implementaciju aktivnosti usmjerenih na promociju interkulturalnog dijaloga, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja i diskriminacije nad djecom u okviru nastavnog plana i programa škole S tim u vezi, pored aktivnosti sa djecom, održani su treninzi za nastavnike i roditelje u svim školama Hercegobsanske županije, a stručna grupa sastavljena od ravnatelja i pedagoga osnovnih škola Hercegbosanske županije, te predstavnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i Zavoda za školstvo sastavila je i objavila publikaciju “Praktična primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije”.

Publikacija koja sadrži preporuke za nadopunu nastavnog plana je distribuisana prvenstveno osnovnim školama direktno obuhvaćenim projektnom aktivnošću, ali dostupna je i drugim školama u kojima za njom postoji interes i potreba.

Aktivnost “Promocija interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” realizovala je NVO Genesis Project iz Banjaluke u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP).

Projekat teži primjeni koncepta ljudske sigurnosti sa posebnim osvrtom na potrebe povratničke populacije i socijalno ugroženih kategorija putem uspostave partnerskih odnosa s opštinama, kantonalnom vladom i organizacijama civilnog društva, s ciljem osiguranja lokalnog prihvatanja i podrške, te dugoročne održivosti projekta. Aktivnost se odvija na nivou škola, lokalnih zajednica i nadležnog ministarstva, a uključuje i održavanje radionica za djecu, te formiranje koordinacionih timova.