O mogućnostima govorila djeca Posušja i Drinića

Nedovoljna informisanost, nedostatak stručnog kadra te potreba za većim uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u procese odlučivanja samo su neki od problema koji su identifikovani i prezentovani na okruglim stolovima održanim u Posušju i Driniću u okviru projekta

“Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima”. Projekat koji Genesis Project realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, USAID-om i Delegacijom EU u Bosni i Hercegovini okupio je u ovim opštinama djecu sa i bez teškoća u razvoju koji su tokom proteklih mjesec dana aktivno učestvovali u istraživačkim radionicama. Predvođeni voditeljima radionica, nastavnicom Ljiljanom Pirić u Posušju i nastavnicom Rajkom Đumić u Driniću, učenici su prepoznali probleme s kojima se susreću njihovi vršnjaci sa teškoćama u razvoju, a potom i predložili rješenja. Svoje ideje i prijedloge prezentovali su okupljenim predstavnicima relevantnih institucija: škola, centra za socijalni rad, opštine, nadležnog ministarstva, nevladinih organizacija i medija. Predstavnici SPIS komisije u obje opštine složili su se da ubuduće uključe i učenike s teškoćama u razvoju u procese donošenja odluka koje se tiču njih, a predstavnici drugih institucija i organizacija su napomenuli da će rado sa svoje strane da doprinesu rješavanju problema koje su učenici naveli u prezentacijama. Pozitivan primjer dao je i sportski klub iz Posušja u čije su aktivnosti djeca s teškoćama uključena odmah nakon okruglog stola. U okviru projekta “Shvatite nas ozibljno-govorimo o mogućnostima”, tokom ove sedmice održaće se i okrugli stolovi u Bihaću i Bosanskom Petrovcu, a tokom sljedećeg mjeseca i u preostalim opštinama uključenim u projekat. Cilj ovog projekta je podizanje svjesnosti o socijalnoj uključenosti, dječjim pravima i međukulturalnom dijalogu. te uključivanje djece s teškoćama u razvoju u odluke koje utiču na njihove živote na razini lokalne zajednice.