Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Obrazovna dijaloška platforma čiji je cilj da učesnici razumiju koncept kvalitetnog obrazovanja, kao i značaj međunarodnih testiranja, održana je juče u Sarajevu za 45 učesnika iz različitih društvenih sektora u oblasti obrazovanja sa teritorije Sarajeva. Naglasak dijaloga bio je posebno na rezultatima međunarodnog PISA testiranja u kojem je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a koji će biti objavljeni 3. decembra. Prije Sarajeva, obrazovne dijaloške platforme održane su u Bugojnu, Doboju, Bijeljini,Travniku, Tuzli, Novom Travniku, Banjaluci, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

„U Sarajevu je održana posljednja obrazovna dijaloška platforma koja se realizuje prije objave rezultata PISA testiranja. Riječ je o rezultatima koje svi mi ih željno očekujemo, jer ćemo puno korisnih informacija dobiti iz njih. Sa realizacijom obrazovnih dijaloških platformi nastavljamo od febraura iduće godine i tada  ćemo diskutovati, između ostalog, i o rezultatima koje je BiH ostvarila“, objasnila je Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a.

Predavanja u Sarajevu održale su prof. dr Dženana Husremović, doktor psiholoških nauka i  dr Radmila Rangelov Jusović, a kako su se složili učesnici, kako ove, tako i prethodnih platformi, rezultati koje ćemo dobiti 3. decembra će nam pokazati šta trebamo da promijenimo u obrazovanju u BiH kako bismo stvorili djecu sposobnu za savremeno tržište rada.

“Raduje me činjenica da smo se 2018. godine priključili ispitivanju globalnih kompetencija a posebno me raduju rezultati, koji će, nadam se, dovesti do kreiranja kvalitetne obrazovne politike. Obrazovna platforma je potvrdila da ujedinjeni možemo očekivati i vjerovati da je bolje obrazovanje moguće uz jasne ciljeve, realni budžet i suradnju svih aktera. Smatram da nas pokazatelji i rezultati nikako ne trebaju obeshrabriti. Očekujem nalaz stanja koji će sistem i pojedince unutar sistema potaknuti na reakciju. Panel je otvorio kvalitetnu diskusiju baziranu na poštivanju, uvažavanju i povjerenju uz otvorene preporuke daljeg aktivizma”, istakla je Elvira Leka, koordinatorica Odjela za edukaciju Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” iz Sarajeva.
Nermina Planičić, direktorica Osnovne škole “Hrasno” je istakla da sa  nestrpljenjem čekaju rezultate prvog PISA testiranja u BiH, jer će oni
donijeti objektivne pokazatelje uspješnosti  obrazovne politike, te dati smjernice šta to treba mijenjati i kako unaprijediti odgojno-obrazovni rad.
“Diskusija o kvalitetnom obrazovanju pružila nam je priliku da čujemo koje su to potrebe i želje naših učenika, šta oni smatraju da “kvalitetno” obrazovanje podrazumijeva. Reforma obrazovanja tiče se njih, djece, i sasvim je opravdano da i oni budu uključeni u ovakve projekte i da se čuje i njihov glas što je naša škola Hrasno i prepoznala te uključila grupu učenika na platformu. Sjajni predavači, ljubazni organizatori te ugodan prostor svakako su obezbijedili sve uslove za neometano uživanje u učenju i informisanju o obrazovnim istraživanjima bez kojih nema obrazovnog napretka niti obrazovne politike koja će ići u korak sa potrebama djece sto i jeste paradigma  škole 21. vijeka”, kazala je Nermina.

PISA istraživanja su međunarodna istraživanja procjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika. Osnovana su sa ciljem ocjenjivanja razine obrazovanja među mladima. Provode se svake tri godine, a ove godine po prvi put su provedena i u Bosni i Hercegovini.

Obrazovna dijaloška platforma u Sarajevu se realizovala zajedno sa gradskom upravom, koja je partner na projektu u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.

An educational dialogue platform aimed at making participants understand the concept of quality education, as well as the importance of international testing, was held yesterday in Sarajevo for 45 participants from different social sectors in the field of education from the territory of Sarajevo. The emphasis of the dialogue was especially on the results of the international PISA testing, which also included Bosnia and Herzegovina, which will be published on the3rd of December. Prior to Sarajevo, educational dialogue platforms were held in Bugojno, Doboj, Bijeljina, Travnik, Tuzla, Novi Travnik, Banja Luka, Trebinje and East Sarajevo.

“The last educational dialogue platform was held in Sarajevo before the PISA test results are released. These are the results we all eagerly expect, because we will get a lot of useful information from them. We continue with the implementation of educational dialogue platforms as of February next year and then we will discuss, among other things, the results BiH has achieved, ”explained Dijana Pejić, CEO of the Genesis Project.

“The last educational dialogue platform was held in Sarajevo before the PISA test results are released. These are the results we all eagerly expect, because we will get a lot of useful information from them. We continue with the implementation of educational dialogue platforms as of February next year and then we will discuss, among other things, the results BiH has achieved,” explained Dijana Pejić, CEO of the Genesis Project.

The lectures in Sarajevo were held by Prof. Dženana Husremović, D.Psych.SC, and Radmila Rangelov Jusović, Doctor of the Science of Pedagogy, and as established by participants on both this and previous platforms, the results we will get on December 3 will show us what we need to change in education in BiH to form skilled children for the modern job market.

“I am delighted that in 2018 we joined the Global Competency Survey and I am particularly looking forward to the results, which will hopefully lead to a quality education policy. The education platform has confirmed that, when united, we can expect and believe that a better education is possible with clear goals, a realistic budget and the cooperation of all actors. I do not think that the indicators and results should discourage us at all. I expect a status report that will prompt the system and individuals within the system to react. The panel opened a quality discussion based on respect, appreciation and trust with open recommendations of further activism,” said Elvira Leka, Coordinator of the Education Department at the “Nahla” Centre for Education and Research in Sarajevo.

Nermina Planinčić, Principal of the “Hrasno” Primary School said that they are eagerly awaiting the results of the first PISA testing in BiH, because they will provide objective indicators of the success of education policy, and provide guidance on what needs to be changed and how to improve educational work.

“The discussion about quality education has given us the opportunity to hear what our students’ needs and wants are, what they consider that the ‘quality’ education entails. Education reform is about them, the children, and it is justified that they are also involved in such projects and that their voice is heard, what our “Hrasno” school has recognized and therefor included a group of students in the platform. Great lecturers, friendly organisers and a enjoyable venue have certainly provided all the conditions for an uninterrupted enjoyment of learning and information about the educational research, without which there is no educational progress or educational policy that will keep up with the needs of children, which is the paradigm of the 21st century school,” said Nermina.

The PISA researchs is an international research assessment of the knowledge and skills of the fifteen year old students. They were established with the aim of assessing the level of education among young people. They are conducted every three years, and this year for the first time they were conducted in Bosnia and Herzegovina.

The Educational Dialogue Platform in Sarajevo was implemented jointly with the town administrations, which is a partner in the project within the “Dialogue for the Future” project, implemented by UNICEF, UNESCO and UNDP in partnership with the Presidency of Bosnia and Herzegovina. The “Dialogue for the Future” project is funded by the United Nations Peacebuilding Support Office / Peacebuilding Fund (PBF) and by the Norwegian Embassy.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Forest school

Puppets & empowerment

Whose are the angels

Games of forest dwarfs

Unicef and Genesis

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.