Počela sa radom stručna grupa

Prvi u nizu sastanaka stručne grupe u sklopu aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” održan je u Livnu.Stručna grupa sastavljena od ravnatelja i pedagoga osnovnih škola Hercegbosanske županije, te predstavnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i Zavoda za školstvo u osnutku učestvuje na izradi publikacije “Praktična primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije”.

Publikacija će, nakon odobrenja županijskog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, biti distribuirana prvenstveno osnovnim školama direktno obuhvaćenim projektnom aktivnošću, ali i drugim školama u kojima postoji interes i potreba.

Stručna grupa će, tokom svojih sastanaka, raditi na osmišljavanju preporuka za nadopunu nastavnog plana i programa u svrhu efikasnije realizacije programa interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja, prevencije nasilja i diskriminacije nad djecom i na osmišljavanje preporuka za uspostavljanje efikasnije saradnje između roditelja i profesionalaca u školi u svrhu efikasnijeg preveniranja nasilnih oblika ponašanja učenika. Sve osmišljene preporuke će biti sastavni dio publikacije “Praktična primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije”.

Aktivnost “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” realizuje NVO Genesis Project iz Banjaluke u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP). Projekat teži primjeni koncepta ljudske sigurnosti sa posebnim osvrtom na potrebe povratničke populacije i socijalno ugroženih kategorija putem uspostave partnerskih odnosa s opštinama, kantonalnom vladom i organizacijama civilnog društva, s ciljem osiguranja lokalnog prihvatanja i podrške, te dugoročne održivosti projekta. Aktivnost se odvija na nivou škola, lokalnih zajednica i nadležnog ministarstva, a uključuje i održavanje radionica za djecu, te formiranje koordinacionih timova.

Očekivani rezultati aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” su smanjivanje pojave nasilja i diskriminacije među djecom, povećanje tolerancije, komunikacijskih vještina i razumijevanja razlika među djecom; povećana znanja djece i odraslih o opasnosti od mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i malog i lakog naoružanja, i na kraju povećan kapacitet nadležnog ministarstva za planiranje, upravljanje i implementaciju aktivnosti usmjerenih na promociju interkulturalnog dijaloga, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja i diskriminacije nad djecom u okviru nastavnog plana i programa škole.