Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: IN Fondacija u BiH
TRAJANJE: 01.09.2015. – 30.06.2016.
LOKACIJA: Orašje, Donja Mahala, Vidovice, Bok, Domaljevac, Tolisa, Odžak.

Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali u uspostavi adekvatnih odgovora na rizike koje predstavljaju vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje.

Zadaci projekta su:
• prikupljanje osnovnih informacija vezanih za stavove, percepciju i znanje o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju u obuhvaćenim osnovnim školama sa ciljem osmišljavanja planova akcije na nivou škole i zajednice;
• jačanje kapaciteta škole da reaguje na nasilje kroz definisanje uloga i odgovornosti na nivou škole, definisanje saradnje sa zajednicom, povećanje tehničkih znanja i vještina školskog osoblja, roditelja i djece;
• uspostavljanje mehanizma za praćenje nasilja na nivou škole.

Planirane projektne aktivnosti:
1. Aktivnost 1. Provođenje istraživanja u školama: Utvrđivanje prisutnog nivoa vršnjačkog nasilja i identifikacija najčešćih oblika vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi.
2. Aktivnost 2. Uspostavljanje školskog Koordinacionog odbora za prevenciju vršnjačkog nasilja.
3. Aktivnost 3. Osnovna obuka za nastavnike o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju.
4. Aktivnost 4. Obuka za trenere o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju (nastavnici – mentori).
5. Aktivnost 5. Radionice za edukaciju djece o vještinama vršnjačke podrške i socijalne interakcije.
6. Aktivnost 6. Uspostavljanje školske sigurnosne mreže.
7. Aktivnnost 7. Radionice sa roditeljima.
8. Aktivnost 8. Radionice sa roditeljima i učenicima.

Doprinos projekta poboljšanju uslova i metoda izvođenja nastave:
• Uspostavljanje kvalitetne baze podataka o nivou i najčešćim oblicima vršnjačkog nasilja koja će služiti kao osnova planiranja budućih školskih akcija usmjerenih na prevenciju vršnjačkog nasilja.
• Povećan nivo znanja i vještina o prevenciji nasilja kod školskog osoblja i učenika.
• Povećan kapacitet osnovne škole u odgovoru na nasilje putem definisanja uloga i odgovornosti svih ključnih aktera na nivou škole.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama