Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama HBŽ

Jedna od početnih aktivnosti u realizaciji Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije, upriličena je 4. kolovoza u Livnu.

Riječ je o prezentaciji Programa koju su za predstavnike Županijskog ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i predstavnike ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ održali Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis projecta, humanitarne organizacije koja realizuje projekat i nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije, prof. dr. Elmedin Muratbegović, s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, a prisutnim se obratio i predstavnik Odjela za dječiju zaštitu UNICEF-a Elvir Musić.

Pored prestavnika resornih ministarstva sastanku su nazočili i direktori centara za socijalnu skrb Tomislavgrad i Livno, te predstavnici centara za mentalno zdravlje ove dvije općine, kao vrlo važni partneri tokom implementacije projekta.

U uvodnom obraćanju direktorica Pejić je ukratko pojasnila da se radi o Programu  kojeg organizacija Genesis project već uspješno provodi na području Tuzlanskog i Sarajevskog kantona,  kao i na području cijele R Srpske, a koji ima za cilj zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja, kao i blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja.

S obzirom na izuzetne rezultate, koje potvrđuje i podatak da je tokom 2019. godine više od 200.000 djece je imalo indirektnu korist od ovog programa, a više od 1.500 djece direktnu podršku putem relevantih usluga,  humanitarna organizacija Genesis project, kao tehnički partner UNICEF-a počinje realizovati Projekat i u osnovnim školama Hercegbosanske županije te Unsko- sanskog kantona. 

 U Hercegbosanskoj županiji, kako je navela Pejić, projekat će se provoditi u svih 9 osnovnih škola na području općina Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bosansko Grahovo, Glamoč i Drvar.

Projekat je izuzetno kompleksan i podrazumijeva koordinaciju predstavnika stručnih službi škola, općinskog centra za socijalnu skrb i predstavnika nadležnog centra za mentalno zdravlje u zajednici, kao i ostalih organizacija za zaštitu djece na nivou općine. Na ovaj način osiguran je referalni mehanizam suradnje lokalnih resursa u srvhu podrške i zaštite djece u riziku.

Tokom sastanka predstavnici županijskih ministarstava te općinskih centara za socijalnu skrb  naveli su da se Hercegbosanska županija susreće, u pojedinim općinama, s nedostatkom kadra potrebnim za podršku djeci koja budu prepoznata kao djeca u odreženom riziku (niskom, srednjem ili visokom). Neke škole nemaju psihologa u stručnoj službi škole, a neke čak nemaju ni pedagoga. U tim manjim općinama u Županiji, kako su naveli, biće izazovno napraviti referalni mehanizam za pomoć djetetu u riziku, ali je to sigurno izvodljivo.

Njihov stav da, bez obzira na ove probleme, treba sve učiniti kako bi se Projekat implementirao podržao je prof. dr. Elmedin Muratbegović,  navodeći pri tom rezultate koji su već vidljivi na području Sarajevskog kantona. Između ostalog, rekao je prof. Muratbegović, došlo je do smanjenja broja nasilničkog ponašanja među osnovcima, što podrazumijeva ne samo broj smanjenja počinitelja, već i žrtava.   

Predstavnik Odjela za dječiju zaštitu UNICEF-a Elvir Musić pozdravio je spremnost nadležnih u Županiji da surađuju, dodajući da je ovaj Projekat logičan nastavak dosadašnjih UNICEF-ovih nastojanja da se djeca zaštite od svih oblika nasilja te da se, u što je ranijoj fazi moguće, nasilje i neželjeno ponašanje prevenira.

Program sekundarne prevencije, u školama Hercegbosanske županije, realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.