Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Jedna od početnih aktivnosti u realizaciji Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije, upriličena je 4. kolovoza u Livnu.

Riječ je o prezentaciji Programa koju su za predstavnike Županijskog ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i predstavnike ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ održali Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis projecta, humanitarne organizacije koja realizuje projekat i nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije, prof. dr. Elmedin Muratbegović, s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, a prisutnim se obratio i predstavnik Odjela za dječiju zaštitu UNICEF-a Elvir Musić.

Pored prestavnika resornih ministarstva sastanku su nazočili i direktori centara za socijalnu skrb Tomislavgrad i Livno, te predstavnici centara za mentalno zdravlje ove dvije općine, kao vrlo važni partneri tokom implementacije projekta.

U uvodnom obraćanju direktorica Pejić je ukratko pojasnila da se radi o Programu  kojeg organizacija Genesis project već uspješno provodi na području Tuzlanskog i Sarajevskog kantona,  kao i na području cijele R Srpske, a koji ima za cilj zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja, kao i blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja.

S obzirom na izuzetne rezultate, koje potvrđuje i podatak da je tokom 2019. godine više od 200.000 djece je imalo indirektnu korist od ovog programa, a više od 1.500 djece direktnu podršku putem relevantih usluga,  humanitarna organizacija Genesis project, kao tehnički partner UNICEF-a počinje realizovati Projekat i u osnovnim školama Hercegbosanske županije te Unsko- sanskog kantona. 

 U Hercegbosanskoj županiji, kako je navela Pejić, projekat će se provoditi u svih 9 osnovnih škola na području općina Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bosansko Grahovo, Glamoč i Drvar.

Projekat je izuzetno kompleksan i podrazumijeva koordinaciju predstavnika stručnih službi škola, općinskog centra za socijalnu skrb i predstavnika nadležnog centra za mentalno zdravlje u zajednici, kao i ostalih organizacija za zaštitu djece na nivou općine. Na ovaj način osiguran je referalni mehanizam suradnje lokalnih resursa u srvhu podrške i zaštite djece u riziku.

Tokom sastanka predstavnici županijskih ministarstava te općinskih centara za socijalnu skrb  naveli su da se Hercegbosanska županija susreće, u pojedinim općinama, s nedostatkom kadra potrebnim za podršku djeci koja budu prepoznata kao djeca u odreženom riziku (niskom, srednjem ili visokom). Neke škole nemaju psihologa u stručnoj službi škole, a neke čak nemaju ni pedagoga. U tim manjim općinama u Županiji, kako su naveli, biće izazovno napraviti referalni mehanizam za pomoć djetetu u riziku, ali je to sigurno izvodljivo.

Njihov stav da, bez obzira na ove probleme, treba sve učiniti kako bi se Projekat implementirao podržao je prof. dr. Elmedin Muratbegović,  navodeći pri tom rezultate koji su već vidljivi na području Sarajevskog kantona. Između ostalog, rekao je prof. Muratbegović, došlo je do smanjenja broja nasilničkog ponašanja među osnovcima, što podrazumijeva ne samo broj smanjenja počinitelja, već i žrtava.   

Predstavnik Odjela za dječiju zaštitu UNICEF-a Elvir Musić pozdravio je spremnost nadležnih u Županiji da surađuju, dodajući da je ovaj Projekat logičan nastavak dosadašnjih UNICEF-ovih nastojanja da se djeca zaštite od svih oblika nasilja te da se, u što je ranijoj fazi moguće, nasilje i neželjeno ponašanje prevenira.

Program sekundarne prevencije, u školama Hercegbosanske županije, realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.

One of the initial activities in the implementation of the Program of secondary prevention focused on identification and protection of children from risk factors in primary schools in the Hercegbosna County, was held on August 4 in Livno.

The presentation of the Program was held for the representatives of the County Ministry of Science, Education, Culture and Sports and representatives of the Ministry of Labor, Health, Social Welfare and Displaced Persons by Dijana Pejić, Executive Director of Genesis Project, a humanitarian organization that implements the project and a national expert for the program of secondary prevention, prof. dr. Elmedin Muratbegović, from the Faculty of Criminology, Criminology and Security Studies in Sarajevo, and the representative of the UNICEF BiH Child protection unit, Elvir Musić also addressed the present participants.

In addition to the representatives of the line ministries, the meeting was also attended by the directors of the social welfare centers Tomislavgrad and Livno, and representatives of the mental health centers of these municipalities, as very essential partners during the project implementation.

In her opening remarks, Director Pejić briefly explained that this is a program that UNICEF has been already successfully implementing in Tuzla and Sarajevo Canton, as well as in the entire Republic of Srpska, which aims to protect children from violence and neglect, as well as a timely prevention of the risk of socially unacceptable behaviors.

Given the outstanding results, which is confirmed by the fact that during 2019, more than 200,000 children benefited indirectly from this program, and more than 1,500 children were directly supported through relevant services, the humanitarian organization Genesis project, as a technical partner of UNICEF begins to implement the Project in primary schools in Hercegbosna County and Una-Sana Canton. 

In Hercegbosna County, as Pejić stated, the project will be implemented in all 9 primary schools in the municipalities of Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bosansko Grahovo, Glamoč and Drvar.

The project is extremely complex and involves the coordination of representatives of professional services of schools, the municipal center for social welfare and representatives of the competent center for mental health in the community, as well as other organizations for child protection at the municipal level. In this way, a referral mechanism for cooperation of local resources in order to support and protect children at risk is provided.

During the meeting the representatives of the county ministries and municipal centers for social welfare stated that Hercegbosna County faces, in some municipalities, a lack of staff needed to support children who are recognized as children at certain risk (low, medium or high). Some schools do not have a psychologist in the school’s professional service, and some do not even have a pedagogue. It will be challenging to create a referral mechanism to help a child at risk in these smaller municipalities in the County, as they stated, but it is certainly feasible.

Their position that, regardless of these problems, everything should be done in order for the Project to be implemented was supported by prof. Dr. Elmedin Muratbegović, citing the results that are already visible in the Sarajevo Canton. Among other things, said prof. Muratbegović, there was a decrease in the number of violent behavior among primary school children, which means not only the number of perpetrators, but also the number of victims.  

UNICEF Child Protection Representative Elvir Musić welcomed the readiness of the County authorities to cooperate, adding that this project is a logical continuation of previous UNICEF efforts to protect children from all forms of violence and to, as early as possible, prevent violence and unwanted behavior.

The program of secondary prevention, in the schools of Hercegbosna County, is implemented by the humanitarian organization “Genesis Project”, as a technical partner of UNICEF Bosnia and Herzegovina, and the project is implemented under the auspices of the Swedish government.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Forest school

Puppets & empowerment

Whose are the angels

Games of forest dwarfs

Unicef and Genesis

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.