Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF BiH
TRAJANJE: 24.02.2014. – 15.11.2014.
MJESTO REALIZACIJE:
Livno
Tomislavgrad
Kupres
Bosansko Grahovo
Glamoč
Drvar
CILJ PROJEKTA:
Osmisliti odgovarajuće metode za prevenciju

nasilja u školama i za jačanje kapaciteta te aktivno učešće svih ključnih aktera (predstavnika županijskog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, škola, učenika i roditelja), sa ciljem prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja. U 6 opština projektom ćemo obuhvatiti 20 škola  (9 centralnih osnovnih škola, 7 područnih osnovnih škola i 4 srednje škole).

Očekivani rezultati:
• Utvrditi nivo razumijevanja i vještina, percepciju problema i spremnost da se preduzmu aktivnosti interkulturalne edukacije i prevencije vršnjačkog nasilja, a sa ciljem osmišljavanja odgovarajućih edukativnih aktivnosti u školama.
• Uraditi detaljnu analizu svih podataka dobijenih istraživanjem i preporučiti konkretne edukativne programe u školama sa fokusom na razvoj vještina prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja.
• Edukovati preko 1700 učenika, starosti do 10 godina, putem živih, interaktivnih, edukativnih lutkarskih predstava fokusiranih na razvoj suživota među različitim grupama.
• Ojačati kapacitet i koordinaciju županijske vlade / svih ključnih aktera na polju prevencije nasilja i diskriminacije.

Projektne aktivnosti:

  • Aktivnost 1. “Osmišljavanje istraživačkih instrumenata”: svi istraživački instrumenti su osmišljeni od strane relevantnih stručnjaka za naučno-istraživački rad i o odobreni su od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.
  • Aktivnost 2. “Istraživanje putem upitnika za učenike” (uzrasta 10/11 godina, 14/15 godina i 16/17 godina).
  • Aktivnost 3. “Istraživanje putem upitnika za roditelje”
  • Aktivnost 4. “Istraživanje putem upitnika za nastavnike, pedagoge i ravnatelje/direktore”
  • Aktivnost 5. “Besplatne, edukativne, žive, interaktivne lutkarske predstave za djecu”
  • Aktivnost 6. “Evaluacija efekata lutkarskih predstava na povećanje znanja kod djece”
  • Aktivnost 7. “Analiza podataka prikupljenih putem istraživanja i davanje preporuka za konkretne modele programskih intervencija u obuhvaćenim školama”
  • Aktivnost 8. “Prezentacija zaključaka istraživanja, koordinacija sa Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i modeliranje konkretnih projektih aktivnosti”.

 

Krajnji ishod projekta
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, UNICEF BiH i Genesis Project koriste podatke dobijene putem realizovanog istraživanja za osmišljavanje preporuka za planiranje odgovarajućih intervencija u obuvaćenim školama.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama