Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Holandske ambasade u BiH, u sklopu MATRA projekta.
TRAJANJE: od 01.12.2012. godine, a završetak je predviđen za 30.12.2013. godine (13 mjeseci).
MJESTO REALIZACIJE: Zapadni dio Republike Srpske i Srednjebosanski kanton/Kanton Središnje Bosne.
CILJEVI: Opšti cilj projekta „Rastimo zajedno“ je podizanje svijesti i znanja nastavnika zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, djece, roditelja i ostalih zainteresovanih lica putem edukacije o ljudskim i dječijim pravima, HIV-a/AIDS-u i drugim polno prenosivim bolestima, potencijalnim rizicima, načinima socijalne inkluzije ranjivih grupa.

Zadaci projekta su:
• izraditi priručnik kojim će se informisati zainteresovani o ljudskim i dječijim pravima, HIV-a/AIDS-u i drugim polno prenosivim bolestima, potencijalnim rizicima, načinima socijalne inkluzije ranjivih grupa, njihovim pravima;
• distribucija priručnika Ministarstvima prosvjete/obrazovanja, nastavnicima u obuhvaćenim školama i postavljanje priručnika na Genesis Project web site;
• realizacija 20 kratkih treninga za 200 nastavnika u 20 škola u oba entiteta;
• realizacija 100 predavanja, za oko 6250 učenika, u 80 osnovnih škola u oba entiteta;
• edukacija oko 6250 mlađih adolescenata o temama: ljudska i dječija prava, HIV i AIDS, polno i reproduktivno zdravlje, polno prenosive bolesti i ranjive grupe;
• realizacija 40 radionica, za oko 1000 učenika, u 20 škola u oba entiteta;
• podsticanje na promjene u ponašanju, korekciju stavova i uklanjanje predrasuda adolescenata;
• smanjenje predrasuda prema ranjivim grupama;
• aktivnosti na povećanju socijalne inkluzije ranjivih grupa na osnovu stečenog znanja i podignutog nivoa svjesnosti;
• izrada i distribucija edukativog letka za učenike – učesnike radionica;
• edukovati učenike, nastavnike i stručne saradnike da stečena znanja kroz predavanja i radionice prenesu ostalim zainteresovanim tijelima u školi (savjeti učenika, savjete roditelja…).

Projekat se implementira u 80 osnovnih škola koje se nalaze u zapadnom dijelu Republike Srpske i u Srednjebosanskom kantonu/Kantonu Središnje Bosne.

Projektne aktivnosti:
• Aktivnost 1. Izrada priručnika/pomoćnog materijala za nastavnike:
• Aktivnost 2. Predavanja za oko 6,250 adolescenata: 100 predavanja
• Aktivnost 3. Kratki treninzi za oko 200 nastavnika: 20 treninga.
• Aktivnost 4. Radionice za učenike: 40 radionica / 1,000 učenika.
Važna napomena: Aktivnost 4. će biti realizovana u 20 škola u oba entiteta.

Korisnici projekta:
o Predstavnici Ministarstava prosvjete/obrazovanja: Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa Srednjebosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna;
o oko 200 nastavnika (iz 20 osnovnih škola: 10 osnovnih škola iz šireg regiona grada Banjnjaluka, zapadni dio Republike Srpske i 10 osnovnih škola iz Srednjebosanskog kantona/kantona Središnje Bosne) koji će učestvovati na 20 kratkih treninga za nastavnike;
o oko 6250 mlađih adolescenata (učenika sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola) koji pohađaju 80 osnovnih škola a koji će biti edukovani putem predavanja (ukupno planiramo realizovati 100 predavanja);
o oko 1000 učenika iz 40 odjeljenja (koji pohađaju 20 osnovnih škola: 10 osnovnih škola iz šireg regiona grada Banjaluka, zapadni dio Republike Srpske i 10 osnovnih škola iz Srednjebosanskog kantona/kantona Središnje Bosne) a koji će učestvovati u 40 radionica.

Nosioci aktivnosti:
1. Doc. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka, univerzitetski profesor, docent
2. Mr sci Stela Stojisavljević,dr med, HIV/AIDS koordinator
3. Draško Stojčević, asistent na projektu
4. Dijana Pejić, program direktor

Doprinos projekta:
o Stimulisanje kritičnog razmišljanja učesnika.
o Podizajnje svjesnosti učesnika o ovom problemu.
o Smanjenje diskriminacije prema osjetljivim/ranjivim grupama.
o Socijalna inkluzija ranjivih grupa.

Evaluacija projekta:
Planirano je da projektne aktivnosti budu praćene sistemom unutrašnje kontrole i kontrole predstavnika donatorske organizacija (Kancelarije Holandske ambasade u BiH).
Predstavnici nadležnog Ministarstva su pozvani da prisustvuju planiranim projektnim aktivnostima u cilju praćenja i procjene kvaliteta projekta.
Predstavnici nadležnog Ministarstva će dobijati redovne izvještaje o napretku projekta i ostvarenim rezultatima projekta, kao i sedmične planove aktivnosti te završni izvještaj.

Važna napomena: Projekat „Rastimo zajedno“ se realizuje uz odobrenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kanton Središnja Bosna/Srednjebosanski kanton broj 03-38-1784/12.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama