Sastanci dijaloške platforme povezuju ljude sličnih interesa, ali i vladin i nevladin sektor

U sklopu projekta Dijalog za Budućnost, koji implementiraju Unicef Bosna i Hercegovina UNESCO i UNDP Bosnia and Hercegovina u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, održavaju se i sastanci lokalne dijaloške platforme u brojnim opštinama. Šta su sastanci dijaloške platforme, gdje i kako se oni realizuju te koji je njihov krajnji cilj , objašnjava Dijana Pejić, izvršna direktorica NVO Genesis Project-a.

Kada je počela realizacija sastanaka lokalne dijaloške platforme i ko u njima učestvuje?

Dijana Pejić: Prvi sastanci lokalne dijaloške plaforme su realizovani nakon individualnih sastanaka sa lokalnim opštinskim koordinatorima iz osam opštinskih uprava smješteni u osam jedinica lokalne samouprave koje Genesis Project pokriva u okviru projekta „Dijalog za budućnost“. Načelnici sedam opština (Vitez, Kiseljak, Kreševo, Bugojno, Novi Travnik, Travnik, Busovača) i gradonačelnik grada Doboja su, prateći prethodno realizovane projektne istraživačke aktivnosti, te preporuke dobijene putem izvještaja o „Mapiranju lokalnih interesnih strana“ imenovali za članstvo u lokalnoj dijaloškoj platformi osobe koje su prepoznate kao važni lokalni akteri na polju poboljšanja društvene kohezije i koje su u mogućnosti nositi se sa izazovima koje nas očekuju na polju promocije suživota, izgradnje povjerenja i uvažavanja različitosti. Imenovani su predstavnici javnih institucija (vrtići, osnovne i srednje škole, policijske uprave, centri za socijalni rad, itd.), nevladinog sektora, kao i predstavnici vjerskih institucija. Na listi imenovanih se nalaze i predstavnici Vijeća mladih, kao i mladi koji su angažovani u nevladinom i kulturnom sektoru.”

Koliko je do sada bilo učesnika na sastancima i koji je njihov krajnji cilj?

Dijana Pejić: Na dosadašnjim sastancima, u osam obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave je učestovalo preko 180 predstavnika ciljanih opština. Cilj je uspostava i institucionalizacije lokalne dijaloške platforme u svakoj projektom obuhvaćenoj opštini. Lokalna dijaloška platforma je mehanizam koji služi kao katalizator za sve inicijative za širenje mira i povjerenja u sklopu lokalne zajednice. Mehanizam lokalne dijaloške platforme je osmišljen kako bi se utvrdile prepreke izgradnji povjerenja u lokalnim zajednicama, te da bi se radilo na promociji socijalne kohezije i raznovrsnosti u Bosni i Hercegovini. Lokalne dijaloške platforme predstavljaju lokalne akcije, gdje su sami građani nosioci i organizatori aktivnosti

Kako biste ocjenili zainteresovanost lokalnih predstavnika za ovakvom vrstom dijaloga i da li već možete izdvojiti određene zaključke?

Dijana Pejić: Na dosadašnjim sastancima, a održana su po dva sastanka, u svakoj od osam lokacija, članovi lokalne dijaloške platfome su se prvo detaljno upoznali sa projektom i njegovim ciljevima, zatim su diskutovali o i utvrdili prioritete koji treba da budu postignuti da bi se pomogla promocija socijalne kohezije i raznovrsnosti na lokalnom nivou. Tokom drugog sastanka, svaka grupa (lokalna dijaloška platforma) je izvršila selekcioniranje i podjela prioriteta koji su usko povezani sa opštim ciljem projekta „Jačanje društvene kohezije“. Podijeljeni su na lokalno rješive prioritete i na one koji su rješivi na višem nivou. Zatim je odrađena SWOT analiza lokalne zajednice s aspekta opšteg cilja “Poboljšanje društvene kohezije u lokalnoj zajednici”, i izvršena je podjela na snage, slabosti, prilike i prijetnje. Nakon izvršene selekcije prioriteta i urađene SWOT analize opštine sa aspekta projektnog cilja, radilo se na utvrđivanju konkretnih aktivnosti koje će omogućiti realizaciju selektovanih prioriteta, uz preciziranje odgovornosti za svaki pojedinačni prioritet. Nakon toga se pristupilo izradi okvirnih akcionih planova, čiji broj i akcent je zavisio od sklopa grupe, kao i lokalne situacije. Zaključci, kao i zainteresovanost zavise od lokacije do lokacije, gdje je u nekim lokacijama prisutna nezainteresovanost određenog (manjeg) broja članova, dok su na nekim drugim lokacijama članovi veoma aktivni i daju svoj maksimum da se dođe do kvalitetnih i izvodivih akcionih planova. Doneseno je više različitih zaključaka, ali se u više lokacije spominje da treba podsticati i poboljšati obrazovanje, zatim obrazovanje i inkluziju Roma, obrazovni i vaspitni rad s djecom, izgradnja dječijih igrališta, razvoj turizma, razvoj sporta i izgradnja sportskih terene, afirmacija volontarizma, itd. Takođe je predloženo da se riješe problemi s vodovodom, prevozom učenika iz udaljenih mjesta, zaštitom okoline kao i problemi oko pasa lutalica, a u više lokacija su se članovi složili da se treba boriti protiv pasivnosti mladih, kao i pasivnosti građana generalno.

Koliko su ovi sastanci potrebni, odnosno kakav je njihov uticaj na lokalnu zajednicu?

Dijana Pejić: Sastanci ovog tipa su itekako potrebni, jer ponekad lokalne zajednice nisu ni svjesne svojih kapaciteta, a nekada nisu ni svjesni nekih problema. Dešavalo se da neki članovi LDP-a čuju po prvi put za neka dešavanja u vlastitim opštinama, pošto u nekim lokacijama nema i cirkulisanja važnih informacija o aktivnostima koje su od važnosti za opštinu među osobama koje bi trebale znati šta se dešava, pogotovo ako se aktivnosti tiču njih direktno. Ovakvi sastanci povezuju ljude sličnih interesa, ali i vladin i nevladin sektor, pokazujući da jedni na druge mogu računati i sarađivati.