Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

U sklopu projekta Dijalog za Budućnost, koji implementiraju Unicef Bosna i Hercegovina UNESCO i UNDP Bosnia and Hercegovina u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, održavaju se i sastanci lokalne dijaloške platforme u brojnim opštinama. Šta su sastanci dijaloške platforme, gdje i kako se oni realizuju te koji je njihov krajnji cilj , objašnjava Dijana Pejić, izvršna direktorica NVO Genesis Project-a.
Kada je počela realizacija sastanaka lokalne dijaloške platforme i ko u njima učestvuje?
Dijana Pejić: Prvi sastanci lokalne dijaloške plaforme su realizovani nakon individualnih sastanaka sa lokalnim opštinskim koordinatorima iz osam opštinskih uprava smješteni u osam jedinica lokalne samouprave koje Genesis Project pokriva u okviru projekta „Dijalog za budućnost“. Načelnici sedam opština (Vitez, Kiseljak, Kreševo, Bugojno, Novi Travnik, Travnik, Busovača) i gradonačelnik grada Doboja su, prateći prethodno realizovane projektne istraživačke aktivnosti, te preporuke dobijene putem izvještaja o „Mapiranju lokalnih interesnih strana“ imenovali za članstvo u lokalnoj dijaloškoj platformi osobe koje su prepoznate kao važni lokalni akteri na polju poboljšanja društvene kohezije i koje su u mogućnosti nositi se sa izazovima koje nas očekuju na polju promocije suživota, izgradnje povjerenja i uvažavanja različitosti. Imenovani su predstavnici javnih institucija (vrtići, osnovne i srednje škole, policijske uprave, centri za socijalni rad, itd.), nevladinog sektora, kao i predstavnici vjerskih institucija. Na listi imenovanih se nalaze i predstavnici Vijeća mladih, kao i mladi koji su angažovani u nevladinom i kulturnom sektoru.”
Koliko je do sada bilo učesnika na sastancima i koji je njihov krajnji cilj?
Dijana Pejić: Na dosadašnjim sastancima, u osam obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave je učestovalo preko 180 predstavnika ciljanih opština. Cilj je uspostava i institucionalizacije lokalne dijaloške platforme u svakoj projektom obuhvaćenoj opštini. Lokalna dijaloška platforma je mehanizam koji služi kao katalizator za sve inicijative za širenje mira i povjerenja u sklopu lokalne zajednice. Mehanizam lokalne dijaloške platforme je osmišljen kako bi se utvrdile prepreke izgradnji povjerenja u lokalnim zajednicama, te da bi se radilo na promociji socijalne kohezije i raznovrsnosti u Bosni i Hercegovini. Lokalne dijaloške platforme predstavljaju lokalne akcije, gdje su sami građani nosioci i organizatori aktivnosti.
Kako biste ocjenili zainteresovanost lokalnih predstavnika za ovakvom vrstom dijaloga i da li već možete izdvojiti određene zaključke?
Dijana Pejić: Na dosadašnjim sastancima, a održana su po dva sastanka, u svakoj od osam lokacija, članovi lokalne dijaloške platfome su se prvo detaljno upoznali sa projektom i njegovim ciljevima, zatim su diskutovali o i utvrdili prioritete koji treba da budu postignuti da bi se pomogla promocija socijalne kohezije i raznovrsnosti na lokalnom nivou. Tokom drugog sastanka, svaka grupa (lokalna dijaloška platforma) je izvršila selekcioniranje i podjela prioriteta koji su usko povezani sa opštim ciljem projekta „Jačanje društvene kohezije“. Podijeljeni su na lokalno rješive prioritete i na one koji su rješivi na višem nivou. Zatim je odrađena SWOT analiza lokalne zajednice s aspekta opšteg cilja “Poboljšanje društvene kohezije u lokalnoj zajednici”, i izvršena je podjela na snage, slabosti, prilike i prijetnje. Nakon izvršene selekcije prioriteta i urađene SWOT analize opštine sa aspekta projektnog cilja, radilo se na utvrđivanju konkretnih aktivnosti koje će omogućiti realizaciju selektovanih prioriteta, uz preciziranje odgovornosti za svaki pojedinačni prioritet. Nakon toga se pristupilo izradi okvirnih akcionih planova, čiji broj i akcent je zavisio od sklopa grupe, kao i lokalne situacije. Zaključci, kao i zainteresovanost zavise od lokacije do lokacije, gdje je u nekim lokacijama prisutna nezainteresovanost određenog (manjeg) broja članova, dok su na nekim drugim lokacijama članovi veoma aktivni i daju svoj maksimum da se dođe do kvalitetnih i izvodivih akcionih planova. Doneseno je više različitih zaključaka, ali se u više lokacije spominje da treba podsticati i poboljšati obrazovanje, zatim obrazovanje i inkluziju Roma, obrazovni i vaspitni rad s djecom, izgradnja dječijih igrališta, razvoj turizma, razvoj sporta i izgradnja sportskih terene, afirmacija volontarizma, itd. Takođe je predloženo da se riješe problemi s vodovodom, prevozom učenika iz udaljenih mjesta, zaštitom okoline kao i problemi oko pasa lutalica, a u više lokacija su se članovi složili da se treba boriti protiv pasivnosti mladih, kao i pasivnosti građana generalno.
Koliko su ovi sastanci potrebni, odnosno kakav je njihov uticaj na lokalnu zajednicu?
Dijana Pejić: Sastanci ovog tipa su itekako potrebni, jer ponekad lokalne zajednice nisu ni svjesne svojih kapaciteta, a nekada nisu ni svjesni nekih problema. Dešavalo se da neki članovi LDP-a čuju po prvi put za neka dešavanja u vlastitim opštinama, pošto u nekim lokacijama nema i cirkulisanja važnih informacija o aktivnostima koje su od važnosti za opštinu među osobama koje bi trebale znati šta se dešava, pogotovo ako se aktivnosti tiču njih direktno. Ovakvi sastanci povezuju ljude sličnih interesa, ali i vladin i nevladin sektor, pokazujući da jedni na druge mogu računati i sarađivati.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.