Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF BiH, USAID, EU
TRAJANJE PROJEKTA: 5. april 2014– 29. oktobar 2014.
Djeca i adolescenti sa teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja usmjerenog na to da se izgrade inkluzivna društva – ne samo kao korisnici, već kao nosioci promjene. Oni su jednako kvalifikovani da pružaju informacije o tome da li se njihove potrebe zadovoljavaju.
Bosna i Hercegovina kao jedna od država potpisnica CRPD-a (Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom) potvrdila je pravo djece sa teškoćama u razvoju da slobodno izražavaju svoje stavove o pitanjima koja se ih tiču i obavezala se da će konsultirati djecu sa teškoćama u razvoju kada bude izrađivala i implementirala zakone i politike koji se njih tiču. Dakle, donosioci odluka će morati da komuniciraju na njima prilagođene načine i pomoću sredstava koja su lako dostupna i koja mogu da koriste djeca i mladi sa teškoćama u razvoju. Pravo da se čuje njihov glas odnosi se na svu djecu. Dijete koje je sposobno da se izrazi jeste ono dijete za koje je mnogo manja šansa da bude zlostavljano ili eksploatirano. Učešće je posebno važno za marginalizirane grupe djece koja žive u institucijama.

Opšti cilj projekta je podizanje svjesnosti o socijalnoj uključenosti, dječjim pravima i međukulturalnom dijalogu, osiguravajući učešće djece i mladih, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju u odlukama koje utiču na njihove živote na razini lokalne zajednice, a kroz programme i aktivnosti medijske kampanje Govorimo o mogućnostima – Pridružite nam se!

Specifični cilj projekta je uspostavljanje formalnih veza između škola i lokalnih vlasti, osiguravajući učešće djece iz Savjeta učenika, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, u radu Opštinskih odbora SPIS i olakšavanje dijaloga među njima.

Aktivnosti na nivou škole:
Jačanje i razvijanje kapaciteta, podizanje svjesnosti i uključivanje lokalnih vlasti:
1. Logistički i organizacioni sastanci s predstavnicima osnovne škole i mapiranje postojećih kapaciteta za rješavanje pitanja vezanih za podršku i razvoj mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju;
2. Uključivanje članova savjeta učenika, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju da učestvuju u istraživanju:
– U osnovnoj školi, lokalni tehnički asistent će zajedno sa predstavnicima Dženesis Projekta formirati jednu istraživačku grupu koja će provoditi ovu istraživačku metodologiju.
– Istraživačka grupa će se sastojati od 15 učenika i adolescenta iz Savjeta učenika, uključujući djecu sa teškoćama u razvoju. 3. Prikupljanje osnovnih informacija sa istraživačkom grupom koje će poslužiti za razvoj Akcionih planova/Preporuka vezanih za podršku i razvoj mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju;
4. Mapiranje postojećih kapaciteta i procjena i identifikacija glavnih izazova/pitanja vezanih za djecu s teškoćama u razvoju, te analiza rezultata;
5. Određivanje prioriteta među identifikovanim izazovima/pitanjima i preporuke za buduću praksu;
6. Razvoj Akcionih planova/Preporuka za rješavanje pitanja vezanih za podršku i razvoj mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju;
7. Mobilizacija i uključivanje već postojećih kapaciteta unutar lokalne zajednice koji je sposoban za rješavanje pitanja vezanih za podršku i razvoj mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju;
8. Na kraju istraživanja u lokalnoj zajednici održaće se Okrugli sto kako bi se predstavili rezultati istraživanja, odnosno Akcioni plan/Preporuke za rješavanje pitanja vezanih za podršku i razvoj mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju. Osnovni cilj organizovanja Okruglog stola je pokrenuti i održati dijalog između predstavnika lokalnih vlast/institucija, djece, djece sa teškoćama u razvoju, roditelja djece s teškoćama u razvoju, drugih relevantnih aktera na nivou lokalne zajednice i lokalnih medija o identifikovanim izazovima/pitanjima vezanim za djecu s teškoćama u razvoju, te preporukama za njihovo rješavanje. Na Okrugli sto će biti pozvani i načelnik opštine, njegov/njen zamjenik/zamjenica, predstavnici SPIS Komisije, Foruma za sigurnost/bezbijednost građana u zajednici (ako je formiran), a diskusiju će voditi jedan odabrani predstavnik iz lokalne zajednice.
9. Izvještavanje.

U sklopu projekta „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ biće snimljeni i Jednominutni filmovi koji će imati za cilj da promovišu dječija prava i socijalnu inkluziju sa naročitim fokusom na sposobnosti i prava djece sa poteškoćama u razvoju.
Metodologija “Jednominutni filmovi mladih” se tek od kraja 2011. godine realizuje u Bosni i Hercegovini, pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH.
Projekat „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ je sastavni dio državne inicijative koja se realizuje na nivou 32 opštine širom BiH pod imenom „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ (skraćeno SPIS). SPIS projekat se realizuje uz saglasnost i podršku sljedećih ministarstava: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice; Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.
Opšti cilj SPIS projekta je unapređenje sistema socijalne zaštite na svim nivoima vlasti, jačanjem programskog okvira i kapaciteta za socijalnu zaštitu i inkluziju djece, sa posebnim naglaskom na primjeni pristupa zasnovanog na potrebama i ljudskim pravima.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.

Sandra Josović rođena je 1977. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u Banjaluci. Zvanje diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikacije stekla je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Kao novinar radila je u više beogradskih medija još u vrijeme studija, a nakon povratka u Banjaluku, osam godina je provela u Nezavisnim novinama, godinu dana kao novinar, a potom i kao urednik nekoliko rubrika i nedjeljnog izdanja. Novinarsku karijeru nastavlja na portalu za zdravlje kao glavni urednik gdje je provela dvije godine. Od 2012. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Međunarodnog filmskog festivala Kratkofil Plus.
Timu Genesis Projecta pridružuje se povremeno kao saradnik, a potom i kao novi član u septembru 2013. godine. Uz asistenciju u realizaciji projekata, zadužena je za osmišljavanje sadržaja portala, kao i za komunikaciju sa medijima.