U opštinama i gradovima USK-a održani sastanci za uspostavu opštinskog referalnog mehanizma

Sastanci predstavnika centara za socijalnu rad/mentalno zdravlje, općinskih eksperata za Program sekundarne prevencije (pedagoga i psihologa iz osnovnih škola), te predstavnika policijskih uprava, održani u svim općinama i gradovima USK-a.

Cilj sastanaka je upostava referalnog mehanizma za svaku navedenu općinu, a što je dio Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika, koji se provodi u svim osnovnim školama USK-a.  

Referalni mehanizam ima za cilj da podrži implementaciju „Individualnog plana brige“ (IPB), koji se izrađuje ukoliko prethodno urađeni Individulalni plan podrške (IPP) ne daje rezultate, a osmišljen je za dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom.

Predavači i voditelji aktivnosti na uspostavi općinskih referalnih mehanizama bile su doc. dr Šejla Bjelopoljak, profesor na Pedagoškom fakultetu u Bihaću i prof. dr Ivana Zečević, ekspert razvojne psihologije Univerziteta Banja Luka, koje su upoznale prisutne da implementacija „Individualnog plana brige“ zahtijeva usku saradnju stručne službe osnovne škole sa stručnjacima iz Centra za socijalni rad i / ili Centra za mentalno zdravlje. Iz tog razloga nametnula se  potreba uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma.

Sastancima održanim u USK-a prisustvovalo je, i sa značajemupostave referalnog mehanizma se upoznalo, ukupno 69 učesnika.

U općinama i gradovima sastancima su prisustvovali svi pozvani predstavnici navedenih ustanova, osim u općini Velika Kladuša gdje su na sastanku prisustvovali jedino predstavnici stručnih službi škola, dok je učešće predstavnika Centra za socijalni rad/ mentalno zdravlje te Policijske uprave izostalo.  

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u svim školama Unsko-sanskog kantona, realizuje se od avgusta 2020. godine na zahtjev Kantonalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta.  

Vodeći partner u provođenju Programa je Kancelarija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, tehnički partrner je humanitarna organizacija „Genesis Project” iz Banja Luke, a program se realizuje pod pokroviteljstvom Vlade Švedske.